Đồ Gỗ Phú Gia - Bàn Ghế Đồng Kỵ Cao Cấp

Tủ thờ

Tủ Thờ Triện Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: (TT 25) Tủ Thờ Triện

Chất liệu: gỗ Gụ

Kích thước:

- kt 117 cm x 61 cm x.127 cm

Giá 8.500.000vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Tủ Thờ Cánh Bằng Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: (TT 25) Tủ Thờ Cánh Bằng

Chất liệu: gỗ Gụ

 Kích thước:

- kt 197 cm x 81 cm x 127 cm

Giá 13.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tủ Thờ Đục Triện Gỗ Hương

Tên sản phẩm: (TT24) Tủ Thờ Đục Triện

Chất liệu: Gỗ Hương

Kích thước:

- kt 217 cm x 87 cm x 127 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tủ Thờ Cánh Phẳng Đục Mai Thọ

Tên sản phẩm :  (TT23) Tủ Thờ Cánh Phẳng Đục Mai Thọ  

Chất liệu: Gỗ Hương

Kích thước:

- kt 197 cm x 81 cm x127 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tủ Thờ Khảm Trai Ốc Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: (TT22) Tủ Thờ Khảm Trai Ốc

Chất liệu: gỗ Gụ

Kích thước:

- kt 171 cm x67 cm x 127 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Tủ Thờ Tam Đa Gỗ Mít

Tên sản phẩm: (TT21) Tủ Thờ Tam Đa

Chất liệu: gỗ Mít

Kích thước: kt 217 cm x 87 cm x 127 cm

Giá 13.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Tủ Thờ Tứ Linh Gỗ Cẩm Vàng

Tên sản phẩm: (TT20) Tủ Thờ Tứ Linh

Chất liệu:gỗ Cẩm Vàng

Kích thước: kt 197 cm x.81 cm x 127 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tủ Thờ Tam Đa Gỗ Mít

Tên sản phẩm: (TT19) Tủ Thờ Tam Đa

Chất liệu: gỗ mít

-Kích thước: kt 217 cm x 87 cm x 127 cm

- Giá 12.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tủ Hoa Mai Sóc Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: (TT 18) Tủ Hoa Mai Sóc

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:

- kt 127 cm x 67 cm x 127 cm

-Giá 9.500.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tủ Thờ Tam Đa Gỗ Hương

Tên sản phẩm: (TT17) Tủ Thờ Tam Đa

Chất liệu: gỗ Hương

Kích thước:

- kt 217 cm x 87 cm x 127 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tủ Thờ Cánh Phẳng Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: (TT 16) Tủ Thờ Cánh Phẳng

Chất liệu: gỗ Gụ

Kích thước:

- kt 171 cm x 71 cm x 127 cm

- Giá 15.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tủ Thờ Tứ Linh Cánh Cong Gỗ Hương

Têm sản phẩm: (TT15) Tủ Thờ Tứ Linh Cánh Cong

Chất liệu: Gỗ Hương

Kích thước:

- kt 197 cm x 87 cm x 127 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tủ Thờ Triện Cánh Phẳng Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: (TT14) Tủ Thờ Triện Cánh Phẳng

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước: kt 197 cm x 81 cm x 127 cm

- Gái: 17.600.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tủ Thờ Rồng Trầu Mặt Nguyệt Gỗ Mun

Tên sản phẩm: (TT13) Tủ Thờ Rồng Trầu Mặt Nguyệt

Chất liệu: gỗ Mun

Kích thước:

- kt 217 cm x 87 cm x 127 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tủ Thờ Sen Hạc Gỗ Hương

Tên sản phẩm: (TT12) Tủ Thờ Sen Hạc

Chất liệu: gỗ Hương

Kích thước:

- kt 197 cm x 81 cm x.127 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Tủ Thờ Khảm Trai Ốc Gỗ Gụ

Tên sản phẩm : (TT11) Tủ Thờ Khảm Trai Ốc

Chất liệu: gỗ Gụ

Kích thước:

- kt.177 cm x 71 cm x 127 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tủ Thờ Khảm Ốc Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: (TT10) Tủ Thờ Khảm Ốc

Chất liệu: gỗ Gụ

Kích thước:

- kt 217 cm x.87 cm x 127 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tủ Thờ Tam Đa Gỗ Mít

Tên sản phẩm: (TT09) Tủ Thờ Tam Đa

Chất liệu: gỗ Mít

Kích thước:

- kt 197 cm x.81 cm x 127 cm

- Giá 11.500.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tủ Thờ Cánh Bằng Khảm Ốc

Tên sản phẩm: (TT08) Tủ Thờ Cánh Bằng Khảm Ốc

Chất liệu: gỗ Gụ

Kích thước: kt 217 cm x 87 cm x 127 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

 Tủ Thờ Tam Đa Cánh Cong Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: (TT07) Tủ Thờ Tam Đa Cánh Cong

Chất liệu: gỗ Gụ

Kích thước:

- kt 153 cm x 167 cm x.127 cm

- Giá 15.200.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tủ Thờ Tam Đa Cánh Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: (TT06) Tủ Thờ Tam Đa Cánh

Chất liệu: gỗ Gụ

Kích thước:

- kt 153' x 71 cm x 127 cm

- Giá 15.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Tủ Thờ Đục Tứ Linh Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: (TT05) Tủ Thờ Mẫu Tam Đa

Chất liệu: gỗ Gụ

Kích thước:

- kt 197 cm x 81 cm x 127 cm

- Giá 17.500.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tủ Thờ Tứ Linh Gỗ Hương

Tên sản phẩm: (TT03) Tủ Thờ Tứ Linh

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước:

- kt 217 cm x 87 cm x.127 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Tủ Thờ Tứ Linh Cánh Phẳng Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: (TT02) Tủ Thờ Tứ Linh Cánh Phẳng

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước: kt 197 cm x 81 cm x 127 cm

- Giá : 17.300.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sản phẩm nổi bật

BỘ MINH QUỐC KHỔNG GỖ HƯƠNG TAY 12

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Khổng (BG07)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước:- Tay 12

- 1 đoản kt 217cm x 57 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 137 cm x 51 cm

- 4 ghế kt 83 cm x 57 cm x 41 cm

- 2 đôn cao kt 43 cm x 53 cm x 51 cm

- 2 đôn thấp kt 43 cm x 43 cm x 41cm

Giá: 59.000.000 vnđ ( đã hoàn thiện)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ MINH QUỐC ĐÀO NU NGHIẾN TAY 12

Tên sản phẩm:( BG02) Bộ Minh Quốc Đào

Chất liệu: Nu Nghiến

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn lách + 1 đôn thấp)

Kích thước:

- 1 đoản kt 195 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 71 cm x 139 cm x 53 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 đôn cao  kt 44 cm x 54 cm x 53 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 41 cm

Giá : 110.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ bàn ghế rồng đỉnh gỗ hương

Tên sản phẩm: Bộ bàn ghế rồng đỉnh 12 món

Chất liệu : gỗ hương

Kích thước:

- 1 đoản kt 230 cm x 67 cm x 43 cm

- 1 bàn 107 cm x 157 cm x 53 cm

 - 4 ghế kt 98 cm x 67 cm x 43 cm

- 2 đôn cảnh 50 cm x 50 cm x 80 cm

 - 2 đôn lách  45 cm x 55 cm x 53 cm

- 2 đôn thấp kt 45 cm x 45 cm x 43 cm

Giá 180.000000 vnđ cả hoàn thiện

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Rồng Bảo Đỉnh Gỗ Hương

Tên sản phẩm : Bộ rồng bảo đỉnh
Chi tiết : 12 món
<>.01 Bàn Kich thuoc :
<> 04 Ghế KT :
<> 01 Ghế dài
<> 02 Bàn nách :
<> 02 Đôn bé :
<> 02 Đôn cao KT :
Chất liệu : 100% Gỗ hương , hoàn thiện sơn PU

Liên hệ: A. Tuấn0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sản phẩm mới

Bộ Ruột Nho Mặt Đá Gỗ Gụ 7 Món

Tên sản phẩm: Bộ Ruột Nho Mặt Đá (BG102)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính rộng 100cm cao 73 cm

- 4 ghế kt 68 cm x 52 cm x 44 cm

- 2 đôn đường kính rộng 37 cm cao 44 cm

- Giá 28.600.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

 Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ Gỗ Gụ 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ (bg101)

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Chất liệu: gỗ Gụ 

Kích thước:

- 1 đoản kt 153 cm x.52 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 60 cm x 120 cm x 50 cm

- 2 ghế kt 67 cm x.52 cm x41 cm

- 1 đôn cao kt 40 cm x 50 cm x 50 cm

- 1 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x 41 cm

- Giá 31.500.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên Gỗ Hương 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên (BG100)

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Kích thước: - Tay 12 cm

-1 đoản kt 195 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 79 cm x 137 cm x 54 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 đôn cao kt 44 cm x 54cm x 54 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Trúc Nam Vách Khánh 7 Món Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: Bộ Trúc Nam Vách Khánh (BG99)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính 100 cm cao 71 cm

- 4 ghế kt 69 cm x 53 cm x 41 cm

- 2 đôn kt đường kính rộng 37 cm cao 41 cm

- Giá 29.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu Gỗ Hương

Tên sản phẩm: Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu (BG98)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 8 món (( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 240 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 97 cm x 147 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 88 cm x 60 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 44 cm x 54 cm x.54 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com