Đồ Gỗ Phú Gia - Bàn Ghế Đồng Kỵ Cao Cấp

Tủ Thờ Triện Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: (TT 25) Tủ Thờ Triện

Chất liệu: gỗ Gụ

Kích thước:

- kt 117 cm x 61 cm x.127 cm

Giá 8.500.000vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Tủ Thờ Cánh Bằng Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: (TT 25) Tủ Thờ Cánh Bằng

Chất liệu: gỗ Gụ

 Kích thước:

- kt 197 cm x 81 cm x 127 cm

Giá 13.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tủ Thờ Đục Triện Gỗ Hương

Tên sản phẩm: (TT24) Tủ Thờ Đục Triện

Chất liệu: Gỗ Hương

Kích thước:

- kt 217 cm x 87 cm x 127 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tủ Thờ Cánh Phẳng Đục Mai Thọ

Tên sản phẩm :  (TT23) Tủ Thờ Cánh Phẳng Đục Mai Thọ  

Chất liệu: Gỗ Hương

Kích thước:

- kt 197 cm x 81 cm x127 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tủ Thờ Khảm Trai Ốc Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: (TT22) Tủ Thờ Khảm Trai Ốc

Chất liệu: gỗ Gụ

Kích thước:

- kt 171 cm x67 cm x 127 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Tủ Thờ Tam Đa Gỗ Mít

Tên sản phẩm: (TT21) Tủ Thờ Tam Đa

Chất liệu: gỗ Mít

Kích thước: kt 217 cm x 87 cm x 127 cm

Giá 13.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Tủ Thờ Tứ Linh Gỗ Cẩm Vàng

Tên sản phẩm: (TT20) Tủ Thờ Tứ Linh

Chất liệu:gỗ Cẩm Vàng

Kích thước: kt 197 cm x.81 cm x 127 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tủ Thờ Tam Đa Gỗ Mít

Tên sản phẩm: (TT19) Tủ Thờ Tam Đa

Chất liệu: gỗ mít

-Kích thước: kt 217 cm x 87 cm x 127 cm

- Giá 12.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sập Thờ Mẫu Đào Mai Gỗ Dổi chân 22

Tên sản phẩm: Sập Thờ Mẫu Đào Mai (ST24)

Chất liệu: gỗ Dối

Kích thước:

- chân 22 cm

- 217 cm x 107 cm x 127 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sập Thờ Tứ Linh Chân 20 Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: Sập Thờ Tứ Linh (ST23)

Chất liệu : gỗ gụ

Kích thước:

- Chân 20cm

 - 1 bàn to kt 197 cm x 97 cm x :127 cm

- 1 bàn con kt 87 cm x 61 cm x 57 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sập Thờ Mai Sóc Gỗ Gụ Chân 22

Tên sản phẩm: Sập Thờ Mai Sóc (ST22)

Chất liệu: gỗ Gụ

Kích thước:

- chân 22 cm

- 1 bàn to kt 217 cm x 107 cm x.127 cm

- 1 bàn con kt 107 cm x.77 cm x.57 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sập Thờ Tứ Linh Gỗ Hương Chân 24

Tên sản phẩm: Sập Thờ Tứ Linh (ST21)

Chất liệu: gỗ Hương

Kích thước:

- chân 24 cm

- 1 bàn to kt 217 cm x 107 cm x 127 cm

- 1 bàn con kt 107 cm x 71 cm x 57 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sập Thờ Mai Thọ Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: Sập Thờ Mai Thọ (ST20)

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:

- chân 22 cm

- 217 cm x 107 cm x 127 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sập Thờ Tứ Linh Chân 18 Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: Sập Thờ Tứ Linh (ST19)

Chất liệu: gỗ Gụ

Kích thước:

- Chân 18cm

- 1 bàn to kt 197 cm x 97 cm x 127 cm

- 1 bàn con kt 81 cm x 61 cm x 57 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sập Thờ Đục Sen Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: Sập Thờ Đục Sen (ST18)

Chất liệu: Gỗ Gụ

Kích thước:

- chân 22 cm

- 1 bàn to kt 217 cm x 107 cm x 127 cm

- 1 bàn con kt 107 cm x 67 cm x 57 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sập Thờ Kiểu Mẫu Mai Điểm Gỗ Dổi

Tên sản phẩm: Mẫu Mai Điểm (ST17)

Chất liệu: gỗ Dổi

Kích thước:

- chân 25 cm

- 1 bàn to kt 217 cm x 107 cm x127 cm

- 1 bàn con kt 107 cm x 71 cm x.57 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bàn Thờ Án Gian Đục Tứ Quý Sơn Son Thiếp Vàng

Tên sản phẩm: Bàn Thờ Án Gian Đục Tứ Quý Sơn Son Thiếp Vàng (BT33)

Chất liệu: Gỗ Dối

Kích thước:

-chân 12 cm  

- kt 217 cm x 107 cm x 127 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Bàn Thờ Tứ Linh Gỗ Dối

Tên sản phẩm: Bàn Thờ Tứ Linh (BT32)

Chất liệu: gỗ Dối

Kích thước:

- chân 12 cm

- kt 217 cm x 107 cm x 127 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bàn Thờ Móc Mỏ Chân 14

Tên sản phẩm: Bàn Thờ Móc Mỏ(BT31)

Chất liệu: gỗ Gụ 

Kích thước:

- chân 14 cm

- kt 217 cm x 107 cm x 127 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bàn Thờ Mai Sóc Gỗ Dối Chân 12

Tên sản phẩm: Bàn Thờ Mai Sóc (BT30)

Chất liệu: gỗ Dối

Kích thước:

- chân 12 cm

- kt 217 cm x 107 cm x 127 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bàn Thờ Tứ Linh Gỗ Dối Chân 12

Tên sản phẩm: Bàn Thờ Tứ Linh (BT29)

Chất liệu: Gỗ Dối

Kích thước: 

chân 12cm

1 bàn con kt 81 cm x.67 cm x 57 cm

kt 217 cm x 107 cm x 127 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Bàn Thờ Móc Mỏ Gỗ Gụ Chân 14

Tên sản phẩm: Bàn Thờ Móc Mỏ (BT28)

Chất liệu: Gỗ Gụ

Kích thước: 

- chân 14 cm

- 1 bàn to kt 217 cm x 107 cm x :127 cm

- 1 bàn con kt 127 cm x.67 cm x 57 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bàn Thờ Triện Móc Mỏ Gỗ Gụ Chân 10

Tên sản phẩm: Bàn Thờ Triện Móc Mỏ (BT27)

Chất liệu: gỗ Gụ

Kích thước:

- chân 10 cm

- kt 197 cm x 87 cm x 127 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Bàn Thờ Triện Móc Mỏ Gỗ Gụ Chân 10

Tên sản phẩm: Bàn Thờ Triện Móc Mỏ (BT26)

Chất liệu: gỗ Gụ

Kích thước:

- chân 10 cm

- bàn to kt 197 cm x 87 cm x 127 cm

- 1 bàn con kt 81 cm x 67 cm x 57 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Hoành Phi Câu Đối Gỗ Dối

Tên sản phẩm: (HPCĐ25) Bộ Hoành Phi Câu Đối

Chất liệu: gỗ Dối

- Kích thước:

- 1hoành phi kt 217 cm x.81 cm 2

- câu đối kt 217 cm x.31 cm 

- sơn son thiếp vàng

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

 

Bộ Hoành Phi Câu Đối Chữ Giáp Vàng 24k

Tên sản phẩm: (HPCĐ24) Bộ Hoành Phi Câu Đối Chữ Giáp Vàng 24k

Chất liệu: Gỗ hương

Kích thước:

- 1 hoành phi kt 217 cm x 81 cm

- 2 câu đối lòng máng kt 217 cm x 34 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Hoành Phi Câu Đối Giáp Vàng

Tên sản phẩm: (HPCĐ23 ) Bộ Hoành Phi Câu Đối Giáp Vàng

Chất liệu: gỗ dối

Kích thước:

- chữ 1 hoành phi kt 217 cm x 71 cm

- 2 câu đôla hình lòng máng kt 227 cm x 33 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Hoành Phi Câu Đối Treo Nhà Thờ

Tên sản phẩm: (HPCĐ 20) Bộ Hoành Phi Câu Đối Treo Nhà Thờ

Kích thước:

- 1 hoành phi kt 227 cm x 81 cm

- 2 câu đối lòng máng kt 245 cm x.33 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Bộ Hoành Phi Câu Đối Gỗ Dối

Tên sản phẩm: (HPCĐ18) Bộ Hoành Phi Câu Đối

Chất liệu: gỗ Dối

Kích thước:

- 1 hoành phi kt 197 cm x.77 cm

- 2 câu đối kt 197 cm x.31 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Hoành Phi Câu Đối Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: (HPCĐ17) Bộ Hoành Phi Câu Đối

Chất liệu: Gỗ Gụ  
Kích thước:

- 1hoành phi kt 217 cm x 81 cm

- 2 câu đối kt 207 cm x 31 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Hai Câu Đối Công Phượng Sơn Son Thiếp Vàng

Tên sản phẩm: (CĐ11) Hai Câu Đối Công Phượng Sơn Son Thiếp Vàng

Chất liệu: gỗ Dối  

Kích thước: kt dài 197 cm rộng 31 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Câu Đôí Kiểu Quả Bầu Gỗ Hương

Tên sản phẩm: (CĐ09) Câu Đôí Kiểu Quả Bầu

Chất liệu: gỗ Hương

Kích thước: kt dài 153 cm rộng 31 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Ngai Thờ Sơn Son Thiếp Vàng Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: Ngai thờ sơn son thiếp vàng

Chất liệu: Gỗ Gụ

Kích thước: kt cao 71 cm rộng 57 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Ngai thờ sơn son thiếp vàng

Tên sản phẩm: Ngai thờ sơn son thiếp vàng

Chất liệu: Gỗ Dối

Kích thước: kt 81cm x 61 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Ngai Thờ Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: Ngai thờ

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:  cao 67 cm rộng 41

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Ngai Thờ Gỗ Hương

Tên sản phẩm: Ngai thờ

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước:  cao 69 cm rộng 47 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Đèn Thờ Gỗ Hương cao 81 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Đỉnh Gỗ Hương Cao 80 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Đèn Thờ Bằng Gỗ Hương 13 Món

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ đèn thờ bằng gỗ hương 9 món

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Cuốn Thư Câu Đối Mẫu Mai Điểm

Tên sản phẩm: (CTCĐ26) Bộ Cuốn Thư Câu Đối Mẫu Mai Điểm

Chất liệu: gỗ Mít sơn son thiếp vàng

Kích thước:

- 1 cuốn thư 197 cm x 97 cm

- 2 câu đối kt 197 cm x 31 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Cuốn Thư Câu Đối Mẫu Công Phượng

Tên sản phẩm : (CTCĐ22) Bộ Cuốn Thư Câu Đối Mẫu Công Phượng

Chất liệu: gỗ Gụ

Kích thước:

- 1 cuốn thư kt 217 cm x.107 cm

- 2 cáu đối lòng máng kt 237 cm x 33 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Cuốn Thư Câu Đối Công Phượng Chữ Giáp Vàng

Tên sản phẩm : (CTCĐ21) Bộ Cuốn Thư Câu Đối Công Phượng Chữ Giáp Vàng

Chất liệu: gỗ Hương

Kích thước:

-  1 cuốn thư kt 217 cm x 107 cm

- 2 câu đối lòng máng góp cột kt 247 cm x 33 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Cuốn Thư Câu Đối Kiểu Mai Điểm Sơn Son Thiếp Vàng

Tên sản phẩm: (CTCĐ19) Bộ Cuốn Thư Câu Đối Kiểu Mai Điểm Sơn Son Thiếp Vàng

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:

- 1 cuốn thư kt 217 cm x 107 cm

- 2 câu đối quả bầu kt 187 cm x 30 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Cuốn Thư Câu Đối Sơn Son Thiếp Vàng

Tên sản phẩm: Bộ Cuốn Thư Câu Đối Sơn Son Thiếp Vàng

Chất liệu: Gỗ Gụ

Kích thước:

- 1 cuốn thư kt 217 cm x.107 cm

- 2 câu đối kt 207 cm x 31 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Bộ Cuốn Thư Câu Đối Công Phượng

Tên sản phẩm: (CTCĐ15) Bộ Cuốn Thư Câu Đối Công Phượng

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:

- 1 cuốn thư kt 197 cm x.97 cm

- 2 câu đối kt 197 cm x 31 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Cuốn Thư Câu Đối Sơn Son Thiếp Vàng

Tên sản phẩm: (CTCĐ 14) Bộ Cuốn Thư Câu Đối Sơn Son Thiếp Vàng

Chất liệu: gỗ.mỗi

Kích thước :

- 1 cuốn thư kt 207 cm x 107 cm

- 2 câu đối kt 197 cm x 31 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Cuốn Thư Câu Đối Sơn Son Thiếp Vàng

Tên sản phẩm: (CTCĐ 13) Bộ Cuốn Thư Câu Đối Sơn Son Thiếp Vàng

Chất liệu: gỗ Dối

Kích thước:

- 1 cuốn thư kt dài 187 cm rộng 87 cm

- 2 câu đối kt dài 157 cm rộng 30 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sản phẩm nổi bật

BỘ MINH QUỐC KHỔNG GỖ HƯƠNG TAY 12

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Khổng (BG07)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước:- Tay 12

- 1 đoản kt 217cm x 57 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 137 cm x 51 cm

- 4 ghế kt 83 cm x 57 cm x 41 cm

- 2 đôn cao kt 43 cm x 53 cm x 51 cm

- 2 đôn thấp kt 43 cm x 43 cm x 41cm

Giá: 59.000.000 vnđ ( đã hoàn thiện)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ MINH QUỐC ĐÀO NU NGHIẾN TAY 12

Tên sản phẩm:( BG02) Bộ Minh Quốc Đào

Chất liệu: Nu Nghiến

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn lách + 1 đôn thấp)

Kích thước:

- 1 đoản kt 195 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 71 cm x 139 cm x 53 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 đôn cao  kt 44 cm x 54 cm x 53 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 41 cm

Giá : 110.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ bàn ghế rồng đỉnh gỗ hương

Tên sản phẩm: Bộ bàn ghế rồng đỉnh 12 món

Chất liệu : gỗ hương

Kích thước:

- 1 đoản kt 230 cm x 67 cm x 43 cm

- 1 bàn 107 cm x 157 cm x 53 cm

 - 4 ghế kt 98 cm x 67 cm x 43 cm

- 2 đôn cảnh 50 cm x 50 cm x 80 cm

 - 2 đôn lách  45 cm x 55 cm x 53 cm

- 2 đôn thấp kt 45 cm x 45 cm x 43 cm

Giá 180.000000 vnđ cả hoàn thiện

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Rồng Bảo Đỉnh Gỗ Hương

Tên sản phẩm : Bộ rồng bảo đỉnh
Chi tiết : 12 món
<>.01 Bàn Kich thuoc :
<> 04 Ghế KT :
<> 01 Ghế dài
<> 02 Bàn nách :
<> 02 Đôn bé :
<> 02 Đôn cao KT :
Chất liệu : 100% Gỗ hương , hoàn thiện sơn PU

Liên hệ: A. Tuấn0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sản phẩm mới

Bộ Ruột Nho Mặt Đá Gỗ Gụ 7 Món

Tên sản phẩm: Bộ Ruột Nho Mặt Đá (BG102)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính rộng 100cm cao 73 cm

- 4 ghế kt 68 cm x 52 cm x 44 cm

- 2 đôn đường kính rộng 37 cm cao 44 cm

- Giá 28.600.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

 Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ Gỗ Gụ 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ (bg101)

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Chất liệu: gỗ Gụ 

Kích thước:

- 1 đoản kt 153 cm x.52 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 60 cm x 120 cm x 50 cm

- 2 ghế kt 67 cm x.52 cm x41 cm

- 1 đôn cao kt 40 cm x 50 cm x 50 cm

- 1 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x 41 cm

- Giá 31.500.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên Gỗ Hương 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên (BG100)

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Kích thước: - Tay 12 cm

-1 đoản kt 195 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 79 cm x 137 cm x 54 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 đôn cao kt 44 cm x 54cm x 54 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Trúc Nam Vách Khánh 7 Món Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: Bộ Trúc Nam Vách Khánh (BG99)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính 100 cm cao 71 cm

- 4 ghế kt 69 cm x 53 cm x 41 cm

- 2 đôn kt đường kính rộng 37 cm cao 41 cm

- Giá 29.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu Gỗ Hương

Tên sản phẩm: Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu (BG98)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 8 món (( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 240 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 97 cm x 147 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 88 cm x 60 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 44 cm x 54 cm x.54 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com