Đồ Gỗ Phú Gia - Bàn Ghế Đồng Kỵ Cao Cấp

Bàn ghế phòng khách

Bộ Triện Bát Lào Gỗ Hương 10 Món

Tên sản phẩm: Bộ Triện Bát Lào (BG78)

Chất liệu: gỗ Hương 

Bao gồm: 10 món

Kích thước:

- 1 đoản kt 240 cm x 60 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 97 cm x 247 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 78 cm x 60 cm x 41 cm

- 2 đôn cao kt 44 cm x 54 cm x 54 cm

- 2 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 41 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Tam Đa Gỗ Mun 10 Món

Tên sản phẩm: Bộ Tam Đa (BG77)

Chất liệu: gỗ Mun

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 250 cm x 62 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 153 cm x 54 cm

- 4 ghế 107 cm x 62 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 50 cm x 60 cm x.54 cm

- 2 đôn thấp kt 50 cm x 50 cm x.43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Triện Phù Dung Gỗ Mun 10 Món

Tên sản phẩm: Bộ Triện Phù Dung (BG76)

Chất liệu: gỗ Mun

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 237 cm x 60 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 97 cm x 147 cm x.52 cm

- 4 ghế kt 85 cm x.60 cm x.41 cm

- 2 đôn cao 40 cm x.50 cm x.41 cm

- 2 đôn thấp kt 40 cm x.40 .x.41 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Hoa Lá Tây Hoàng Gia Gỗ Mun 10 Món

Tên sản phẩm: Bộ Hoa Lá Tây Hoàng Gia (BG75)

Chất liệu: gỗ Mun

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 217 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 147 cm x 52 cm

- 4 ghế kt 87 cm x 60 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 45 cm x 55 cm x 52 cm

- 2 đôn thấp kt 45 cm x.45 cm x.43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Minh Quốc Đào Gỗ Nu Nghiến

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Đào (BG74)

Chất liệu: gỗ Nu nghiến

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước: - Tay 12cm 

- 1 đoản kt 195 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 81 cm x.149 cm x.52. Cm

- 4 ghế kt 81 cm x 59 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 44 cm x 54 cm x 43 cm

- 2 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Minh Quốc Rồng Cột Vảy Gỗ Hương

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Rồng Cột Vảy  (BG73)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Kích thước: - Tay 12cm

- 1 đoản kt 195 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 79 cm x 147 cm x 54 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 đôn cao 45 cm x 55 cm x 54 cm

- 1 đôn thấp kt 45 cm x 45 cm x 43 cm

- Giá : 43.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Minh Đế Gỗ Hương 10 Món

Tên sản phẩm: Bộ Minh Đế (BG72)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 176 cm x 53 cm x 41 cm

-- 1 bàn kt 97 cm x 127 cm x.52 cm

- 4 ghế kt 69 cm x.53 cm x 41 cm

- 2 đôn cao kt 40 cm x.50 cm x 52 cm

- 2 đôn thấp kt 40 cm x.40 cm x.41 cm

- Giá 49.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Triện Phù Dung Gỗ Hương 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Triện Phù Dung (BG71)

Chất lượng: gỗ hương

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 237 cm x 60 cm x.43 cm

- 1 bàn kt 70 cm x.149 cm x 43 cm

- 2 ghế kt 89 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 đôn cao kt 45 cm x 55 cm x 43 cm

- 1 đôn thấp kt 45 cm x 45 cm x 43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Hoa Lá Tây Vách Quả Trám Gỗ Hương

Tên sản phẩm: Bộ Hoa Lá Tây Vách Quả Trám (BG70)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

 Kích thước:

- 1 đoản kt 207 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 107 cm x.127 cm x 52 cm

- 4 ghế kt 80 cm x.58 cm x 41 cm

- 2 đôn cao kt 45 cm x 55 cm x 52 cm

- 2 đôn thấp kt 45 cm x 45 cm x 41 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Lưu Ý Gỗ Hương 10 Món

Tên sản phẩm: Bộ Lưu Ý (BG69)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

 Kích thước: 

- 1 đoản kt 127 cm x 57 cm x 46 m

- 1 bàn kt 118 cm x 65 cm x.56 cm

- 4 ghế.kt 70 cm x 56 cm x.46 cm

- 2 đôn cao 40 cm x 50 cm x.56 cm

- 2 đôn thấp kt 40 cm x.40 cm.x 46 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Bàn Ghế Nghê Đỉnh Gỗ Mun 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Bàn Ghế Nghê Đỉnh (BG68)

Chất liệu: gỗ Mun

Bao gồm: 6 món (( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Kích thước: - Tay 12 cm

- 1 đoản kt 195 cm x.60 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 79 cm x 147 cm x 54 cm

- 2 ghế 81 cm x 60 cm x.43 cm

- 1 đôn cao kt 45 cm x 55 cm x.54 cm

- 1 đôn thấp kt 45 cm x 45 cm x.43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Minh Quốc Rồng Cột Đục Gỗ Mun 10 Món

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Rồng Cột Đục (BG67)

Chất liệu: gỗ mun

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp) 

Kích thước: - tay 12 cm

- 1 đoản kt 195 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 153 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 81 cm x.60 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 44 cm x.54 cm x.54 cm

- 2 đôn thấp kt 44 cm x.44 cm x 43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Bộ Minh Quốc Triện Mẫu Cột Công Gỗ Hương

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Triện Mẫu Cột Công. (BG66)

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp) 

Kích thước: -  tay 12 cm 

- 1 đoản kt 195 cm x.60 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 107 cm x.138 cm x ,55 cm

- 4 ghế kt 81 cm x 60 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 45' cm x 55 cm x 55 cm

- 2 đôn thấp kt 45 cm x.45 cm x 43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

 

 

Bộ Minh Quốc Đào Gỗ Hương 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Đào (BG65)

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Chất liệu : gỗ Hương

Kích thước: -  tay 12 cm

- 1 đoản kt 180 cm x.59cm x.43 cm

- 1 bàn kt 79 cm x 147 cm x 54 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 59 cm x.43 cm

- 1 đôn cao kt 45cm.x.55 cm x 54 cm

- 1 đôn thấp kt 45 cm x.45 cm x.43cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

 

 

Bộ Ruột Nho 6 Món Gỗ Gụ

Tên sản phẩm : Bộ Ruột Nho (BG64)

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:

-  1 đoản kt 170 cm x.54 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 120 cm x 60 cm x 51 cm

- 2 ghế kt 69 cm x 54 cm x.43 cm

- 1 đôn cao kt 38 cm x.48 cm x.51 cm

- 1 đôn thấp kt 38 cm x.38 cm x 43 cm

- Giá 25.000.000 vnd cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

 

Bộ Ruột Nho 6 Món Gỗ Hương

Tên sản phẩm: Bộ Ruột Nho (BG63)

Bao gồm : 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Chất liệu: gỗ hương 

Kích thước:

- 1 đoản kt 170 cm x 54 cm x.43 cm

- 1 bàn kt 60 cm x 120 cm x 51 cm

- 2 ghế kt 69 cm x 54 cm x.43 cm

- 1 đôn cao 38 cm x.48 cm x.51 cm

- 1 đôn thấp kt 38 cm x 38 cm x.43 cm

Giá 41.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

 

Bộ Triện Âu Á Tay Hộp Chương Quấn Thư Gỗ Hương

Tên sản phẩm: Bộ Triện Âu Á  Tay Hộp Chương Quấn Thư (BG62)

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Chất liệu: gỗ hương 

Kích thước:

- 1 đoản kt 240 cm x 41 cm x 60 cm

- 1 bàn 75 cm x 147 cm x 54 cm

- 1 bàn con kt 75 cm x.50 cm x.54 cm

- 4 ghế kt 88 cm x.60 cm x.41 cm

- 1 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x 41 cm

- Giá 50.000.000 vnd.cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

 

Bộ Nguồn Bàn Tròn Gỗ Gụ 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Nguồn Bàn Tròn (BG61)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Kích thước: 

- 1 bàn đường kính 100 cm cao 70 cm

- 4 ghế kt 69 cm x 54 cm x.46 cm

- 1 đôn kt  đường kính 33 cm cao 46 cm 

- Giá: 29.500.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Minh Quốc Triện Gỗ Mun 6 Món

Tên sản phẩm:  Bộ Minh Quốc Triện (BG60)

Chất liệu: gỗ Mun

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Kích thước: - tay 12 cm  

- 1 đoản kt 195 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 87 cm x 153 cm x 55 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 đôn cao kt 45cm x 55 cm x 55 cm

- 1 đôn thấp kt 45 cm x 45 cm x 43 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

 

 

 

 

Bộ Triện Sơn Thủy Kiểu Mới Gỗ Mun

Tên sản phẩm: Bộ Triện Sơn Thủy Kiểu Mới (BG59)

Chất liệu: gỗ Mun

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

 Kích thước: -tay 12 cm

- 1 đoản kt 237 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 153 cm x 56 cm

- 4 ghế kt 88 cm x 60 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 50 cm x 60 cm x 56 cm

- 2 đôn thấp kt 50 cm x 50 cm x 43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Bộ Minh Quốc Đào Gỗ Mun 10 Món

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Đào (BG58)

Chất liệu:  gỗ Mun

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp) 

Kích thước: - Tay 12

- 1 đoản kt 195 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 147 cm x.54 cm

- 4 ghế kt 81 cm x 60 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 44 cm x 54 cm x 43 cm

- 2 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Bộ Minh Quốc Voi Gỗ Mun 10 món

Tên sản phẩm : Bộ Minh Quốc Voi (BG57)

Chất liệu: gỗ Mun 

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp) 

Kích thước: - Tay 12 cm

- 1 đoản kt 195 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 97 cm x 253 cm x 55 cm

- 4 ghế kt ,81 cm x 60 cm x.43 cm

- 2 đôn cao kt 44 cm x.54 cm x.43 cm

- 2 đôn thấp kt 44 cm x.44 cm x.43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

 Bộ Minh Quốc Ghê Đỉnh Gỗ Mun Tay 12 cm

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Ghê Đỉnh (BG56)

Chất liệu:  gỗ Mun

Bao gồm:  10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp) 

Kích thước: - Tay 12 cm

- 1 đoản kt 195 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 117 cm x 153 cm x 56 cm

- 4 ghế kt 81 cm x 60 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 44 cm x 54 cm x 56 cm

- 2 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x.43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Hoa Lá Tây Cổ Gỗ Hương 10 Món

Tên sản phẩm : Bộ Hoa Lá Tây Cổ (BG55)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp) 

Kích thước:

- 1 đoản kt 207 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 107 cm 127 cm x 55 cm

- 4ghế kt 76 cm x.59 cm x.43 cm

- 2 đôn cao 40 cm x.50 cm  x 55 cm

- 2 đôn thấp kt 40 cm x.40 cm x.43 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Sản phẩm nổi bật

BỘ MINH QUỐC KHỔNG GỖ HƯƠNG TAY 12

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Khổng (BG07)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước:- Tay 12

- 1 đoản kt 217cm x 57 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 137 cm x 51 cm

- 4 ghế kt 83 cm x 57 cm x 41 cm

- 2 đôn cao kt 43 cm x 53 cm x 51 cm

- 2 đôn thấp kt 43 cm x 43 cm x 41cm

Giá: 59.000.000 vnđ ( đã hoàn thiện)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ MINH QUỐC ĐÀO NU NGHIẾN TAY 12

Tên sản phẩm:( BG02) Bộ Minh Quốc Đào

Chất liệu: Nu Nghiến

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn lách + 1 đôn thấp)

Kích thước:

- 1 đoản kt 195 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 71 cm x 139 cm x 53 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 đôn cao  kt 44 cm x 54 cm x 53 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 41 cm

Giá : 110.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ bàn ghế rồng đỉnh gỗ hương

Tên sản phẩm: Bộ bàn ghế rồng đỉnh 12 món

Chất liệu : gỗ hương

Kích thước:

- 1 đoản kt 230 cm x 67 cm x 43 cm

- 1 bàn 107 cm x 157 cm x 53 cm

 - 4 ghế kt 98 cm x 67 cm x 43 cm

- 2 đôn cảnh 50 cm x 50 cm x 80 cm

 - 2 đôn lách  45 cm x 55 cm x 53 cm

- 2 đôn thấp kt 45 cm x 45 cm x 43 cm

Giá 180.000000 vnđ cả hoàn thiện

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Rồng Bảo Đỉnh Gỗ Hương

Tên sản phẩm : Bộ rồng bảo đỉnh
Chi tiết : 12 món
<>.01 Bàn Kich thuoc :
<> 04 Ghế KT :
<> 01 Ghế dài
<> 02 Bàn nách :
<> 02 Đôn bé :
<> 02 Đôn cao KT :
Chất liệu : 100% Gỗ hương , hoàn thiện sơn PU

Liên hệ: A. Tuấn0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sản phẩm mới

Bộ Ruột Nho Mặt Đá Gỗ Gụ 7 Món

Tên sản phẩm: Bộ Ruột Nho Mặt Đá (BG102)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính rộng 100cm cao 73 cm

- 4 ghế kt 68 cm x 52 cm x 44 cm

- 2 đôn đường kính rộng 37 cm cao 44 cm

- Giá 28.600.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

 Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ Gỗ Gụ 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ (bg101)

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Chất liệu: gỗ Gụ 

Kích thước:

- 1 đoản kt 153 cm x.52 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 60 cm x 120 cm x 50 cm

- 2 ghế kt 67 cm x.52 cm x41 cm

- 1 đôn cao kt 40 cm x 50 cm x 50 cm

- 1 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x 41 cm

- Giá 31.500.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên Gỗ Hương 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên (BG100)

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Kích thước: - Tay 12 cm

-1 đoản kt 195 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 79 cm x 137 cm x 54 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 đôn cao kt 44 cm x 54cm x 54 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Trúc Nam Vách Khánh 7 Món Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: Bộ Trúc Nam Vách Khánh (BG99)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính 100 cm cao 71 cm

- 4 ghế kt 69 cm x 53 cm x 41 cm

- 2 đôn kt đường kính rộng 37 cm cao 41 cm

- Giá 29.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu Gỗ Hương

Tên sản phẩm: Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu (BG98)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 8 món (( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 240 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 97 cm x 147 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 88 cm x 60 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 44 cm x 54 cm x.54 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com